ZAWIADOMIENIE
STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO


Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.)
zawiadamiam,
że dnia 23 sierpnia 2012r. dla Gminy Krzemieniewo została wydana decyzja Nr 1/D/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa drogi gminnej Zbytki – Krzemieniewo” na działkach ozn. nr ewid. gruntów 531/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 385, 954/13, 529, 149, 530, 569, 1217, 535, 456, i 586 w obrębie ewid. Krzemieniewo oraz 312, 114 i 116 w obrębie ewid. Drobnin w gminie Krzemieniewo, powiat leszczyński (numery działek wg stanu istniejącego). Przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4 – Wydział Architektury i Budownictwa w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Sposób doręczenia decyzji został określony powyżej w pouczeniu.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Jakub Rzeźniczak
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa