Krzemieniewo, dnia 19 stycznia 2010 r.

RRG.7625-1/10

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o odstąpieniu informacji o środowisku i jego ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia , że w dniu 14 stycznia 2010 r. wpłynął wniosek DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin, działającego przez upoważnionego pełnomocnika – Pana Michała Wiśniewskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Krzemieniewo” składającej się z dwudziestu sześciu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu 122, 130, 137/2, 143, 148 w obrębie Mierzejewo; 199, 250, 320, 322 w obrębie Lubonia; 37, 46, 63, 67, 115, 117, 154, 267, 295, 322, 323 w obrębie Pawłowice; 71, 82, 97 w obrębie Oporówko; 129, 165 w obrębie Oporowo.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzemieniewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229, 61- 485 Poznań oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie,
ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 22 stycznia 2010 r. do 12 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo,
ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27, od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.