Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/11/2019

                                                                                                      Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19.04.2019 r.  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza  ustny  przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Karchowo

 

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

1) dz.nr 30/1 położona w Karchowie o pow. 0,1164 ha, zapisana
w KW PO1Y/00028811/0. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy RRG.6730.14.2017 z dnia 18 października 2017r. obejmująca budowę budynku mieszkalnego, budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Nieruchomość położona wzdłuż drogi prowadzącej z miejscowości Karchowo do miejscowości Górzno. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni urządzonej. Istnieje możliwość wyposażenia nieruchomości w sieć wodociągową i elektroenergetyczną. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa i boisko sportowe.

  Cena wywoławcza  41 147,00 zł + podatek VAT 23%               
Wadium 3 500,00 zł
Minimalne postąpienie na przetargu – 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek

 

2) dz.nr 30/2 położona w Karchowie o pow. 0,1117 ha, zapisana
w KW PO1Y/00028811/0. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy RRG.6730.14.2017 z dnia 18 października 2017r. obejmująca budowę budynku mieszkalnego, budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Kształt działki korzystny. Uzbrojenia technicznego brak. Dojazd do nieruchomości ulica o nawierzchni nieurządzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa i boisko sportowe.

  Cena wywoławcza  30 762,00 zł + podatek VAT 23%               
Wadium 3 500,00 zł
Minimalne postąpienie na przetargu – 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek

 

3) dz.nr 30/3 położona w Karchowie o pow. 0,0889 ha, zapisana
w KW PO1Y/00028811/0. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy RRG.6730.14.2017 z dnia 18 października 2017r. obejmująca budowę budynku mieszkalnego, budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Kształt działki korzystny. Uzbrojenia technicznego brak. Dojazd do nieruchomości ulica o nawierzchni nieurządzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa oraz boisko sportowe.

  Cena wywoławcza  27 959,00 zł + podatek VAT 23%                
Wadium 3 500,00 zł
Minimalne postąpienie na przetargu – 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2019r. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy                            w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 07 czerwca 2019r. do godz.1200 w kasie Urzędu Gminy  Krzemieniewo pokój nr 31 lub na  konto  Urzędu  Gminy  Krzemieniewo – Alior Bank Odział Leszno  nr 63 2490 0005 0000 4600 9207 4893.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo do 07 czerwca 2019r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wpłacone wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca  jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.  Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

           

                      Wójt Gminy Krzemieniewo

   (-) Radosław Sobecki

 Załączniki: