Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/40/2018

                                                                                                      Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 24.09.2018 r.  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza  ustny  przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie wsi Mierzejewo

 

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

1) dz.nr 37/13 Nieruchomość gruntowa zabudowana wagą samochodową położona w miejscowości Mierzejewo oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 37/13 o pow. 0.0573 ha, oznaczona symbolem Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Dostęp do nieruchomości ulicą o nawierzchni utwardzonej z urządzonym oświetleniem ulicznym. Nieruchomość wyposażona w sieć elektroenergetyczną wodociągową i gazową. Działka zabudowana wagą samochodową o wymiarach 25 m x 3m. ponadto po stronie frontowej działki zlokalizowana jest stacja transformatorowa, która ogranicza jej zagospodarowanie.

  Cena wywoławcza  18 348,00 zł + podatek VAT 23%               
Wadium 3 500,00 zł
Minimalne postąpienie na przetargu – 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek

 

2) dz.nr 37/14 Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Mierzejewo oznaczona   w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 37/14 o pow. 0.0234 ha, oznaczona jako PsIV- pastwiska trwałe.  Dostęp do nieruchomości ulicą nawierzchni utwardzonej z urządzonym oświetleniem ulicznym. Nieruchomość wyposażona      w sieć elektro-energetyczną, wodociągową i gazową. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa usługowa i zagrodowa.

  Cena wywoławcza  7 813,00 zł + podatek VAT 23%               
Wadium 1 500,00 zł
Minimalne postąpienie na przetargu – 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod:

MU-budownictwo mieszkaniowe

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 31 października 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 26 października 2018r. do godz.1200 w kasie Urzędu Gminy  Krzemieniewo pokój nr 31 lub na  konto  Urzędu  Gminy  Krzemieniewo – Alior Bank Odział Leszno  nr 63 2490 0005 0000 4600 9207 4893.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo do 26 października 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wpłacone wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca  jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.  Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

           

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Krzemieniewo

                                                                                                                                       (-) mgr Andrzej Pietrula

 Załączniki: