Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/17/2018

Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 04.06.2018 r.  

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza  II ustny  przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin.

 

I przetarg odbył się 30 styczna 2018r i zakończył się wynikiem negatywnym.

1) dz.nr 201 położona w Nowym Belęcinie o pow. 0,0800 ha, zapisana
w KW PO1Y/00026213/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MU przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, usługi w zakresie zadań publicznych i komercji oraz nieuciążliwą działalność gospodarczą. Dostęp do nieruchomości ulicą o nawierzchni utwardzonej z urządzonym oświetleniem ulicznym. Kształt działki korzystny. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i usługowa.

  Cena wywoławcza  29 576,00 zł + podatek VAT 23%               
Wadium 3 000,00 zł
Minimalne postąpienie na przetargu – 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się dnia 13 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 09 lipca  2018r. do godziny 1200 w kasie Urzędu Gminy  Krzemieniewo pokój nr 31 lub na  konto  Urzędu  Gminy  Krzemieniewo – Alior Bank Odział Leszno  nr 63 2490 0005 0000 4600 9207 4893.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo do dnia 09 lipca 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wpłacone wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca  jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.  Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

           

 

                               Wójt Gminy Krzemieniewo

                                                                                                    (-) Andrzej Pietrula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: