Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/7/2018

Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30.03.2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza  ustny  przetarg nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin

 

Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość:

 

1) dz.nr 337 położona w Nowym Belęcinie przeznaczona pod staw o pow. 0.6600 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako N- nieużytek,  zapisana w KW PO1Y/00026213/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na działkę nie wydano również decyzji
o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

  Cena wywoławcza (roczna opłata za dzierżawę)  799,92 zł                 
Wadium 100,00 zł
Minimalne postąpienie na przetargu – 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek

Do dzierżawy doliczony zostanie należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona od 15.06.2018r do 14.06.2028r

Przetarg odbędzie się dnia 09 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r. do godz.1200 w kasie Urzędu Gminy  Krzemieniewo pokój nr 31 lub na  konto  Urzędu  Gminy  Krzemieniewo – Alior Bank Odział Leszno  nr 63 2490 0005 0000 4600 9207 4893.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo do 30 kwietnia 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy w dniu podpisania protokołu z przetargu. Pozostałe wpłacone wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba, która ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dzierżawca  jest zobowiązany wpłacić opłatę za dzierżawę  nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania z Gminy faktury VAT.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.  Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

 

 

                                                                                     Wójt Gminy Krzemieniewo

                                                                                                                                                                 (-) mgr Andrzej Pietrula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: