Ogłoszenie nr 517194-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

Przetarg nieograniczony:

Termomodernizacja dachu na budynku szkoły w Drobninie gm. Krzemieniewo.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzemieniewo, krajowy numer identyfikacyjny 41105068100000, ul. ul. Dworcowa  34 , 64120   Krzemieniewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5369200, e-mail sgm@krzemieniewo.pl, faks 65 5297515.
Adres strony internetowej (URL): www.krzemieniewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): ------------------

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.krzemieniewo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja dachu na budynku szkoły w Drobninie gm. Krzemieniewo.
Numer referencyjny: RRG.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dachu na budynku szkoły w Drobninie gm. Krzemieniewo.

Zakres robót realizowany będzie w dwóch etapach:

Zakres robót etapu nr 1 przedmiotowych robót od strony zachodniej obiektu obejmuje :

-Usunięcie starego pokrycia z papy na podłożu betonowym,

-Rozebranie odwodnienia wraz z opierzeniami dachu,

-Przyklejenie na klej poliuretanowy styropianu EPS 038 Dach – Podłoga o grubości 15 cm,

-Wykonanie pokrycia dachu warstwą papy termozgrzewalnej samoprzylepnej S20,

-Wykonanie izolacji wodoszczelnej dachu z dwóch warstw papy W-PYE250 S52 SBS,

-Wykonanie odwodnień i opierzeń dachu,

-Wykonanie instalacji odgromowej,

-Wykonanie termomodernizacji części ściany szczytowej

 

Zakres robót etapu nr 2 przedmiotowych robót od strony wschodniej obiektu obejmuje :

-Usunięcie starego pokrycia z papy na podłożu betonowym,

-Rozebranie odwodnienia wraz z opierzeniami dachu,

-Przyklejenie na klej poliuretanowy styropianu EPS 038 Dach – Podłoga o grubości 15 cm,

-Wykonanie pokrycia dachu warstwą papy termozgrzewalnej samoprzylepnej S20,

-Wykonanie izolacji wodoszczelnej dachu z dwóch warstw papy W-PYE250 S52 SBS,

-Wykonanie odwodnień i opierzeń dachu,

-Wykonanie instalacji odgromowej,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45261210-9

45261420-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): --------------------------

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: - posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej

50. 000 ,- zł.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

-Posiadane doświadczenie zawodowe:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest :

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 1 zadania polegającego na termomodernizacji dachu z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.

-Osoby zdolne do wykonania zamówienia: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że wykonawca dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: KIEROWNIK BUDOWY winien: - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 1 – 3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert .

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów)

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów).
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ) :

-Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej SIWZ oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Wykonawca składa powyższe oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ i załącznik nr 4 do SIWZ 2.

Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza , a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ - Rozdziale VI dot. wymaganych dokumentów pkt III.1. 1)-3). 3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ , o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
 

Informacja na temat wadium :
1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych) .

 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz.U. 2014 poz. 1804 z późn.zm.).

 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.

 

4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

 

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: .

9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  ----------------
Przewidywana minimalna liczba wykonawców -------------
Maksymalna liczba wykonawców   ----------------------
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: ------

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem ---------------------------

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego ----------------------------

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego -------------------------

IV.4) Licytacja elektroniczna ----------------------------------
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 4.

2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 4, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;

b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (w szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu wykonania umowy, dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

c) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

d) zlecenia robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.) , dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w § 4, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ----------

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym ------------

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 9:30,
 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie


IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: -----------------------
 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: