Krzemieniewo, 2017-03-30
 

WYNIKI PRZETARGU


Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego  na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położnej w obrębie wsi Mierzejewo,
INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie  § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.)

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 30 marca 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg  ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej w obrębie wsi Mierzejewo.

Obręb Mierzejewo

dz.nr. 94 o pow. 0,1300 ha, zapisana w KW PO1Y/00016192/7

Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako N

Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 158,00 zł,

Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 200,00 zł + należny podatek VAT

Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg wygrał:

 

Pan

Marcin Stańczuk 
 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia  30.03.2017 r.                                                                            
Zdjęto dnia ………………..