Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/5/2017

                                                                                                      Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 17.03.2017 r.                                          

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza  ustny  przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Krzemieniewo.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Krzemieniewie, oznaczona numerem geodezyjnym 1145  jako RVI – rola, przeznaczona pod zabudowę   o powierzchni 0,0454 ha, działka zapisana jest w KW nr PO1Y/00021002/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.  

  Cena wywoławcza  28.956,00 zł  + podatek VAT 23%              
  Wadium 1500,00 zł
  Minimalne postąpienie 500,00 zł
 
                    

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 24.04.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 34. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 18.04.2017 r. w kasie Urzędu Gminy  Krzemieniewo pokój nr  31  względnie   na  konto  Urzędu  Gminy  Krzemieniewo w  banku  Alior Bank S.A.  Odział Leszno  nr rachunku 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy    w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca  jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą     –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego.  Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23.   

 

 

  Wójt Gminy Krzemieniewo
     /-/ Andrzej Pietrula

 Załączniki: