Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/4/2017 

                                            Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia  24.02.2017 r.

                                                                                                                                                  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej w obrębie wsi Mierzejewo.

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

dz.nr 94 położona w Mierzejewie, przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako N – Nieużytek, o powierzchni 0,1300 ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00016192/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

 

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 158,00 zł

Wadium 20 zł             Minimalne postąpienie 10 zł    

 

W/w nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat

                       

Do dzierżawy doliczony zostanie należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości.

Wylicytowana  cena dzierżawy  podlegać będzie co roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona od dnia 01 kwietnia 2017r.  pod staw.

Przetarg odbędzie się dnia 30 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 1200 w kasie Urzędu Gminy  Krzemieniewo pokój nr  30  względnie   na  konto  Urzędu  Gminy  Krzemieniewo   w   banku   BPH  S.A.  Odział Leszno  nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo w dniu 24 marca 2017r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy w dniu podpisania protokołu z przetargu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy    w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dzierżawca  jest zobowiązany wpłacić opłatę za dzierżawę  nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania z Gminy faktury VAT.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.  Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

 

Wójt Gminy Krzemieniewo
     /-/ Andrzej PietrulaZałączniki: