Krzemieniewo, 03.07.2008 r.


POLCOURT Spółka Akcyjna
ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7
01-510 WarszawaRozstrzygnięcie protestu


Gmina Krzemieniewo, działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) po rozpatrzeniu protestu firmy POLCOURT S.A. Warszawa, na zapisy SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska sportowego Orlik 2012 w Krzemieniewie”

postanawia

- oddalić protestUzasadnienie


W dniu 27.06.2008 r. Wykonawca - POLCOURT S.A. Warszawa, złożył protest na zapisy SIWZ zarzucając:
1. określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
2. takie opisanie przedmiotu zamówienia, które utrudnia uczciwą konkurencję, w tym określenie cech wskazujących na jednego producenta, a także opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niezrozumiały, a także w sposób nadmiernie rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, a przez to bezpodstawnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Tym samym opis przedmiotu zamówienia w sposób nieuzasadniony uniemożliwia Protestującemu ubieganie się o uzyskanie zamówienia

i zażądał:
1. skreślenia wymagania spełnienia konkretnych parametrów technicznych dla nawierzchni sztuczna trawa i nawierzchni poliuretanowej,
2. określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustaleniami branży sportowej, Ministra Sportu i IAKS.

W uzasadnieniu protestu Protestujący wskazał, że nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt.

Zdaniem Zamawiającego, zarzuty protestu są niezasadne z następujących powodów:
1. Przedmiot zamówienia opisany został w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych. Artykuł 31 Pzp stanowi, że zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Taki zapis zawiera pkt 3 SIWZ, a ponadto Zamawiający wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, a wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Z powyższego wynika, że Zamawiający tak sformułował zapisy SIWZ, że pozwalają na uczciwą konkurencję i możliwość składania ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych opartych na równoważnych rozwiązaniach – oferty równoważne.
Wbrew twierdzeniom Protestującego zapisy SIWZ nie zawierają wymagań co do konkretnych parametrów technicznych dla nawierzchni sztuczna trawa i nawierzchni poliuretanowej, a więc żądanie skreślenia takich zapisów jest bezprzedmiotowe.
2. Niezasadne są również zarzuty protestującego w zakresie określenia warunków udziału w postępowaniu.
Przede wszystkim zauważyć należy, że Protestujący nie określił, które z postawionych w SIWZ warunków naruszają uczciwą konkurencję, co powoduje, że Zamawiający nie ma możliwości merytorycznego ustosunkowania się do tych zarzutów.
Zamawiający podkreśla, że żaden z postawionych w pkt 5 SIWZ warunków nie narusza zasady uczciwej konkurencji. Pozwalają one na złożenie oferty wszystkim wykonawcom, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i wykonali jedną robotę budowlaną objętą tym samym kodem CPV 45212221-1 co przedmiot zamówienia, czyli „roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych” oraz posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000 zł i podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000 zł.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający stwierdza, że obydwa zarzuty protestu, tj. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, jak i opisu przedmiotu zamówienia są niezasadne, co skutkuje obowiązkiem jego oddalenia.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że adresatem protestu jest Urząd Gminy Krzemieniewo, co oznacza, że protest skierowany został do podmiotu, który nie jest Zamawiającym w przedmiotowym przetargu. Zamawiającym jest Gmina Krzemieniewo, reprezentowana przez Wójta Gminy.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 00-582 Warszawa, ul. Aleje Jana Ch. Szucha 2/4, w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu z obowiązkiem jednoczesnego przekazania jego kopii Zamawiającemu.