Krzemieniewo, dnia 23 czerwca 2016 r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„ Termomodernizacja budynku szkoły w Pawłowicach”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164) Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, zawiadamia, że w postępowaniu na „ Termomodernizację budynku szkoły w Pawłowicach”

wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
Alfred Klabik Żaneta Buzała
Frankowo 17
63-113 Osieczna
_____________________________________________________________________
Uzasadnienie wyboru: oferta najwyżej oceniona przy dwóch kryteriach wyboru:
1. cena : 90 pkt.
2. gwarancja jakości: 8 pkt.
Razem: 98 pkt.
Liczba punktów w kryterium cena dla oferty najkorzystniejszej: 98,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium cena dla pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nazwa Firmy Liczba punktów

WILBUD Hubert Kowalski
ul. Mickiewicza 8
63+740 Kobylin
1. cena: 86,73 pkt.
2. gwarancja jakości: 8 pkt.

Razem: 94,73 pkt.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
JANBUD Michał Jankowiak
Kiełczewo
ul. Leśna 4
64-000 Kościan
1. cena: 71,03 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.

Razem: 81,03 pkt.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta , zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, po upływie 10 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wyborze oferty.