Krzemieniewo, dnia 23 marca 2016 r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„ Przebudowa budynku dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią
w Pawłowicach – II etap”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164) Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, zawiadamia, że w postępowaniu na „ Przebudowę budynku dawnego przedszkola na bibliotekę
w Pawłowicach – II etap”

wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
Alfred Klabik Żaneta Buzała
Frankowo 17
63-113 Osieczna
_____________________________________________________________________
Uzasadnienie wyboru: oferta najwyżej oceniona przy dwóch kryteriach wyboru:
1. cena : 90 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.
Razem: 100 pkt.

Liczba punktów w kryterium cena dla oferty najkorzystniejszej: 100,00 pkt.


Liczba punktów w kryterium cena dla pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nazwa Firmy
Usługi Budowlane – Piotr Giera
Dzięczyna 28 a
64-125 Poniec
Liczba punktów
1. cena: 60 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.
Razem: 70 pkt.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta , zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, po upływie 10 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wyborze oferty.