Krzemieniewo, dnia 06 listopada 2015 r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Budowa budynku przeznaczonego na grillowisko w Oporowie”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, zawiadamia, że w postępowaniu na „Budowa budynku przeznaczonego na grillowisko
w Oporowie ”

wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
Alfred Klabik Żaneta Buzała
Frankowo 17
63-113 Osieczna
_____________________________________________________________________
Uzasadnienie wyboru: oferta najwyżej oceniona przy dwóch kryteriach wyboru:
1. cena : 90 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.
Razem: 100 pkt.
Liczba punktów w kryteriach: cena i gwarancja jakości dla oferty najkorzystniejszej: 100,00 pkt.
Liczba punktów w kryteriach: cena i gwarancja jakości dla pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nazwa Firmy Liczba punktów
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane
Ewa Błaszczyk
ul. Poznańska 42
63-040 Nowe Miasto N/Wartą

1. cena: 57,43 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.

Razem: 67,43 pkt.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta , zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, po upływie 10 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wyborze oferty.