Krzemieniewo, dnia 08 października 2015 r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przebudowa budynku dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią
w Pawłowicach, ul. Modrzewiowa 6”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, zawiadamia, że w postępowaniu na „ Przebudowę budynku dawnego przedszkola na bibliotekę
w Pawłowicach, ul. Modrzewiowa 6”

wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
Alfred Klabik Żaneta Buzała
Frankowo 17
63-113 Osieczna
_____________________________________________________________________
Uzasadnienie wyboru: oferta najwyżej oceniona przy dwóch kryteriach wyboru:
1. cena : 90 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.
Razem: 100 pkt.

Liczba punktów w kryterium cena dla oferty najkorzystniejszej: 100,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium cena dla pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty:


Zakład Ogólnobudowlany
„MARBUD” Marcin Ferens
Janiszewo 3 A
64-125 Poniec
1. cena: 89,54 pkt.
2. gwarancja jakości: 7,50 pkt.
Razem: 97,04 pkt.

ŁUKASIK GROUP sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. 1 Maja 35
62-065 Grodzisk Wlkp.
1. cena: 74,91 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.
Razem: 84,91 pkt.

Usługi Budowlane – Piotr Giera
Dzięczyna 28 a
64-125 Poniec
1. cena: 66,63 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.
Razem: 76,63 pkt.

ANIX Nieruchomości – Inwestycje
Jarosław Tadeusz & Maciej Halec s.j.
ul. Racławicka 42
60-113 Poznań
1. cena: 77,57 pkt.
2. gwarancja jakości: 10 pkt.
Razem: 87,57 pkt.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta , zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, po upływie 10 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wyborze oferty.