Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/34/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 09 listopada 2016r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej we wsi Krzemieniewo.

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust. 1 i 2, art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw na okres powyżej 3 lat.

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw położonej we wsi Krzemieniewo dz.nr 176/1 o pow. 0.3700 ha, KW PO1Y/00022641/5.


Przetarg odbędzie się dnia
15 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewo pokój nr 33.

§ 2. Powołuję komisję przetargową w składzie :
1. Radosław Sobecki - przewodniczący komisji
2. Longina Szulc - sekretarz komisji
3. Dorota Andrzejewska - członek komisji

§ 3. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach, stronie internetowej monitorurzedowy.pl oraz na stronie internetowej urzędu.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


O G Ł O S Z E N I E


Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 09.11.2016 r.Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej w obrębie wsi Krzemieniewo.

Przedmiotem dzierżawy jest:


dz.nr 176/1 położona w Krzemieniewie, przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako N – Nieużytek, o powierzchni 0,3700ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 448,00 zł
Wadium 50 zł Minimalne postąpienie 10 zł

W/w nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat

Do dzierżawy doliczony zostanie należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości.
Wylicytowana cena dzierżawy podlegać będzie co roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona od dnia 01 stycznia 2017r. pod staw.
Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 1200 w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 30 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo w dniu 09 grudnia 2016r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy w dniu podpisania protokołu z przetargu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dzierżawca jest zobowiązany wpłacić opłatę za dzierżawę nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania z Gminy faktury VAT.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula