Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/20//2016
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem i lokalu mieszkalnego, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położonych w obrębie wsi Krzemieniewo.

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust. 1 i 2, art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami), uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 października 2015r.
w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Krzemieniewo oraz uchwały Nr XVII.99.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzemieniewo oraz zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Krzemieniewo.

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1) Garaż położony w Krzemieniewie, o powierzchni 16 m2 znajdujący się na działce nr 619/17. Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00022641/5.

2) Lokal mieszkalny położony w Krzemieniewie, o powierzchni 257,52 m2, znajdujący się na działce nr 36/1. Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00022641/5.Przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 34.

§ 2. Powołuję komisję przetargową w składzie :
1. Radosław Sobecki - przewodniczący komisji
2. Longina Szulc - sekretarz komisji
3. Dorota Andrzejewska - członek komisji


§ 3. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach, stronie internetowej monitorurzedowy.pl oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Krzemieniewo.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/20/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 11 lipca 2016 r.O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz lokal mieszkalny. Nieruchomości stanowią własność Gminy Krzemieniewo, położone są w obrębie wsi Krzemieniewo.


Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość:

1) Dz.nr 619/17 położona w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 42, zabudowana garażem Nr 3 o powierzchni 37 m2 zapisana w KW nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza: 5 698,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Postąpienie: 200,00 zł

2) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 257,52 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszących 25752/51619 cz. znajdujący się na dz.nr 36/1 położonej w Krzemieniewie przy ul. Zielonej nr 5, zapisany w KW PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalno – użytkowym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Składa się z kuchni, dwóch pokoi, pokoju dziennego, przedpokoju, dwóch łazienek z wc, spiżarni i pomieszczenia gospodarczego. Dostęp do lokalu dobry, drogą o nawierzchni utwardzonej z urządzonym chodnikiem i oświetleniem ulicznym. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, wyposażona jest w sieć wodociągową, elektryczną, gazową i telefon.
Cena wywoławcza: 152 305,00 zł
Wadium: 10 000,00 zł
Postąpienie: 3 000,00 zł


Przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 34. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 31 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.


Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.


Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253


Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula