Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/17/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i Stary Belęcin.

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust. 1 i 2,art.39 ust.1, art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Krzemieniewo, Stary Belęcin, Nowy Belęcin oraz Górzno.

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowanej niezabudowanej:

1) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 1145 o powierzchni 0.0454 ha
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00021002/7

2) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 134/1 o powierzchni 0.0597 ha
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00022641/5

3) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 134/2 o powierzchni 0.0602 ha
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00022641/5

4) Położonej w Starym Belęcinie
Działka nr 46/4 o powierzchni 0.0813 ha
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00023437/9


Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 34.

§ 2. Powołuję komisję przetargową w składzie :
1. Radosław Sobecki - przewodniczący komisji
2. Longina Szulc - sekretarz komisji
3. Gabriela Mehr - członek komisji

§ 3. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach, stronie internetowej monitorurzedowy.pl oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Krzemieniewo.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/17/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 20.05.2016 r.O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i Stary Belęcin.


Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

1) dz.nr 1145, położona w Krzemieniewie, oznaczona jako RVI – rola, przeznaczona pod zabudowę o powierzchni 0,0454 ha, działka zapisana jest w KW nr PO1Y/00021002/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza 28.956,00 zł + podatek VAT 23%
Wadium 1500,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł


2) dz.nr 134/1, położona w Krzemieniewie, oznaczona jako RIIIb – rola, przeznaczona pod zabudowę o powierzchni 0,0597 ha, działka zapisana jest w KW nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza 22.306,00 zł + podatek VAT 23%
Wadium 1500,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł


3) dz.nr 134/2, położona w Krzemieniewie, oznaczona jako RIIIb – rola, przeznaczona pod zabudowę o powierzchni 0,0602 ha, działka zapisana jest w KW nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza 22.493,00 zł + podatek VAT 23%
Wadium 1500,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł

4) dz.nr 46/4, położona w Starym Belęcinie, oznaczona jako RIVa – rola, przeznaczona pod zabudowę o powierzchni 0,0813 ha, nieruchomość zapisana w KW nr PO1Y/00023437/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza 24.638,00 zł + podatek VAT 23%
Wadium 1500,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 34. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 21 czerwca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 31 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula