Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/16/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położonych w obrębie wsi Krzemieniewo.

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust. 1 i 2, art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Krzemieniewo.

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowanej niezabudowanej:

1) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 954/2 o powierzchni 1,8665 ha
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00029235/5

2) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 954/7 o powierzchni 0,7019 ha
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00029235/5

3) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 954/8 o powierzchni 0,7501 ha
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00029235/5

4) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 954/10 o powierzchni 0,5562 ha
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00029235/5Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 34.

§ 2. Powołuję komisję przetargową w składzie :
1. Radosław Sobecki - przewodniczący komisji
2. Longina Szulc - sekretarz komisji
3. Gabriela Mehr - członek komisji


§ 3. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach, stronie internetowej monitorurzedowy.pl oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Krzemieniewo.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.0050/16/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 20.05.2016 r.O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Krzemieniewo.


Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

1) dz.nr 954/2 położona w Krzemieniewie, o pow. 1.8665 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem UP, przeznaczona pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, nieruchomość niezabudowana położona w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej. Dostęp do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Kształt działki średnio korzystny. Możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i energetycznej jak również sieci gazowej, która jest rozbudowana na terenie wsi Krzemieniewo. Do roku 2018 jest planowane wykonanie kanalizacji sanitarnej.
Ustala się termin zagospodarowania terenu dla nabywcy 24 miesiące na rozpoczęcie i 36 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości licząc od dnia podpisania aktu notarialnego
Cena wywoławcza 179.931,00 zł + podatek VAT 23%
Wadium 15.000,00 zł
Minimalne postąpienie 8.000,00 zł

2) dz.nr 954/7 położona w Krzemieniewie, o pow. 0.7019 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem UP, przeznaczona pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, nieruchomość niezabudowana położona w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej. Dostęp do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej. Kształt działki korzystny. Możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i energetycznej jak również sieci gazowej, która jest rozbudowana na terenie wsi Krzemieniewo. Do roku 2018 planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej.
Ustala się termin zagospodarowania terenu dla nabywcy 24 miesiące na rozpoczęcie i 36 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości licząc od dnia podpisania aktu notarialnego.
Cena wywoławcza 146.346,00 zł + podatek VAT 23%
Wadium 15.000,00 zł
Minimalne postąpienie 8.000,00 zł

3) dz.nr 954/8 położona w Krzemieniewie, o pow. 0.7501 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem UP, przeznaczona pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, nieruchomość niezabudowana położona w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej. Dostęp do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej. Kształt działki korzystny. Możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i energetycznej jak również sieci gazowej, która jest rozbudowana na terenie wsi Krzemieniewo. Do roku 2018 planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej.
Ustala się termin zagospodarowanie terenu dla nabywcy 24 miesiące na rozpoczęcie i 36 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości licząc od dnia podpisania aktu notarialnego.
Cena wywoławcza 156.396,00 zł + podatek VAT 23%
Wadium 15.000,00 zł
Minimalne postąpienie 8.000,00 zł

4) dz.nr 954/10 położona w Krzemieniewie, o pow. 0.5562 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5. W miejscowym polanie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem UP, przeznaczona pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, nieruchomość niezabudowana położona w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej. Dostęp do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Kształt działki korzystny. Sieć wodociągowa znajduje się w ulicy Leśnej. Możliwość podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci gazowej rozbudowanej na terenie wsi Krzemieniewo. Do roku 2018 planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej.
Ustala się termin zagospodarowania terenu dla nabywcy 24 miesiące na rozpoczęcie i 36 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości licząc od dnia podpisania aktu notarialnego.
Cena wywoławcza 93.497,00 zł + podatek VAT 23%
Wadium 15.000,00 zł
Minimalne postąpienie 8.000,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 34. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 21 czerwca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 31 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.


Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.


Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253


Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula