Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/7/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i Stary Belęcin.

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust. 1 i 2, art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz uchwały Nr XVII.99.2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzemieniewo oraz zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Krzemieniewo

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowanej niezabudowanej:

1) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 1145 o powierzchni 0.0454
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00021002/7

2) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 134/1 o powierzchni 0.0597
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00022641/5

3) Położonej w Krzemieniewie
Działka nr 134/2 o powierzchni 0.0602
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00022641/5

4) Położonej w Starym Belęcinie
Działka nr 46/4 o powierzchni 0.0813
Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00023437/9


Przetarg odbędzie się dnia
24 marca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewo pokój nr 33.

§ 2. Powołuję komisję przetargową w składzie :
1. Radosław Sobecki - przewodniczący komisji
2. Longina Szulc - sekretarz komisji
3. Dorota Andrzejewska - członek komisji

§ 3. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach, w prasie oraz na stronie internetowej urzędu.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/7/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia19.02.2016 r.O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i Stary Belęcin.


Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

1) dz.nr 1145, położona w Krzemieniewie, oznaczona jako RVI – rola przeznaczona pod zabudowę o powierzchni 0,0454, działka zapisana jest w KW nr PO1Y/00021002/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza 28.956,00 zł
Wadium 1500,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł


2) dz.nr 134/1 położona w Krzemieniewie, oznaczona jako RIIIb – rola przeznaczona pod zabudowę o powierzchni 0,0597, działka zapisana jest w KW nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza 22.306,00 zł
Wadium 1500,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł


3) dz.nr 134/2 położona w Krzemieniewie, oznaczona jako RIIIb – rola przeznaczona pod zabudowę o powierzchni 0,0602, działka zapisana jest w KW nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza 22.493,00 zł
Wadium 1500,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł

4) dz.nr 46/4 położona w Starym Belęcinie, oznaczona jako RIVa – rola przeznaczona pod zabudowę o powierzchni 0,0813, nieruchomość zapisana w KW nr PO1Y/00023437/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Cena wywoławcza 24.638,00 zł
Wadium 1500,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 21 marca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 38 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula