Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 04.12.2015r.WYKAZ
Nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Nowy Belęcin, Stary Belęcin, Krzemieniewo przeznaczonych do sprzedaży.


1) Dz.nr 1145 położona w Krzemieniewie o pow. 0,0454 zapisana w KW PO1Y/00021002/7. Działka oznaczona jako RVI – rola , przeznaczona pod zabudowę
Cena wywoławcza 28.956,00 zł

2) Dz.nr 134/1 położona w Krzemieniewie o pow. 0.0597 zapisana w KW PO1Y/00022641/5. Działka oznaczona jako RIIIb - rola przeznaczona pod zabudowę.
Cena wywoławcza: 22.306,00 zł

3) Dz.nr 134/2 położona w Krzemieniewie o pow. 0.0602 zapisana w KW PO1Y/00022641/5.
Działka oznaczona jako RIIIb - rola przeznaczona pod zabudowę.
Cena wywoławcza: 22.493,00 zł

4) Dz. nr 46/4 położona w Starym Belęcinie o pow. 0.0813 zapisana w KW PO1Y/00023437/9.
Działka oznaczona jako RIVa-rola przeznaczona pod zabudowę
Cena wywoławcza : 24.638,00 zł

5) Dz. nr 199 położona w Nowym Belęcinie o pow. 0.0100 zapisana w KW PO1Y/00026213/4 
Działka oznaczona jako PsV- rola , przeznaczona wyłącznie na powiększenie sąsiedniej działki.
Cena wywoławcza: 2.438,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w terminie 6–ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 15.01.2016r.


Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT
Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów dzierżawy
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.