Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/37/2015
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 16.10.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod staw, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położnych w obrębie wsi Hersztupowo, Garzyn, Mierzejewo, Krzemieniewo, Drobnin, Górzno.

Przedmiotem dzierżawy jest:

cz.dz.nr 50/1 położonej w Hersztupowie, przeznaczonej pod staw, oznaczonej w ewidencji gruntów jako N- nieużytek o powierzchni 0,1000ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00028810/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 121 zł
Wadium 10 zł Minimalne postąpienie 10 zł

dz.nr 52 położona w Garzynie, przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako N- nieużytek o powierzchni 0,1400ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00016666/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 170,00 zł
Wadium 10 zł Minimalne postąpienie 10 zł

dz.nr 94 położona w Mierzejewie , przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako N- nieużytek o powierzchni 0,1300ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00016192/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 158,00 zł
Wadium 10 zł Minimalne postąpienie 10 zł

dz.nr 954/11 położona w Krzemieniewie, przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako Ba- Tereny Przemysłowe 0,6108ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00029235/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 740,00 zł
Wadium 40 zł Minimalne postąpienie 10 zł

dz.nr 85 położona w Krzemieniewie, przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako N- nieużytek o powierzchni 0,1200ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 145,00 zł
Wadium 10 zł Minimalne postąpienie 10 zł

dz.nr 63 położona w Drobninie, przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako N- nieużytek o powierzchni 0,2600ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00022643/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 315,00 zł
Wadium 40 zł Minimalne postąpienie 10 zł

dz.nr 46 położona w Górznie, przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako N- nieużytek o powierzchni 0,1300ha, działka zapisana jest w KW PO1Y/00023445/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 158,00 zł
Wadium 10 zł Minimalne postąpienie 10 zł

W/w nieruchomości zostaną wydzierżawione na okres 10 lat

Do dzierżawy doliczony zostanie należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości.
Wylicytowana cena dzierżawy podlegać będzie co roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomości zostaną wydzierżawione od dnia 01 stycznia 2016r. pod staw.
Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 1200 w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 31 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo w dniu 16 listopada 2015r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy w dniu podpisania protokołu z przetargu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dzierżawca jest zobowiązany wpłacić opłatę za dzierżawę nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania z Gminy faktury VAT.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula