Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo"
Data publikacji: 07 sierpnia 2015 r.
Termin składania ofert: 17 sierpnia 2015 r.

Krzemieniewo, dnia 07.08.2015 r.

PF. 041.2.9.2015


ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Krzemieniewo zaprasza do składania ofert na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo”. Realizowany projekt jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, NIP 6972152640, REGON 411050681, tel. 65 5360 016, faks 65 529 75 15
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo”, w następującym zakresie:
1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo;
2. Stworzenie bazy danych;
3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo, należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, zawartymi w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Ww. zalecenia stanowią załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien obejmować obszar całej Gminy Krzemieniewo oraz być zgodny z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi Gminy Krzemieniewo, województwa wielkopolskiego, a także z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2. Stworzenie bazy danych
Opracowanie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Krzemieniewo w jej poszczególnych sektorach
i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Baza danych powinna być stworzona jako narzędzie analityczne z możliwością jego rozbudowy, aktualizacji, prowadzenia analiz i generowania zestawień. Dane źródłowe niezbędne do sporządzenia bazy danych, powinny pochodzić
z ogólnodostępnych źródeł, których pozyskanie nie będzie wymagało dodatkowych zleceń ze strony Zamawiającego. Wykonawca na potrzeby zebrania danych powinien opracować własne ankiety lub formularze.
3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Opracowanie dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Potrzeba przeprowadzenia procedury zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z właściwymi organami.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2015 r. (włącznie).
V. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający informuje, że w ramach podpisanej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Zapewnienia doświadczonych i wykwalifikowanych osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
2. W ramach potrzeby do udziału w Komisjach Rady Gminy w Krzemieniewie oraz Sesji Rady Gminy
w Krzemieniewie, na których porządek obrad obejmować będzie projekty uchwał dotyczących planu gospodarki niskoemisyjnej;
3. Pozyskania i zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt danych i materiałów, niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia;
4. Uzgadniania z Zamawiającym treści i projektów, poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentów;
5. Do opracowanego PGN dla Gminy Krzemieniewo Wykonawca dostarczy przeprowadzoną weryfikację dokumentu wg wzoru listy sprawdzającej WFOŚiGW w Poznaniu (załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem PGO, ogłoszonym przez WFOŚiGW w Poznaniu). Wzór listy sprawdzającej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Przekazania Zamawiającemu:
1) pełnej wersji opracowanego planu gospodarki niskoemisyjnej w wersji papierowej format A–4,
w ilości – 4 egzemplarzy, oznakowanej zgodnie z wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Wyciąg z wytycznych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) pełnej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub potwierdzającej brak konieczności jej przeprowadzenia;
3) innych dokumentów, opracowań, aplikacji powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie wynika z zapytania ofertowego;
4) opracowanych dokumentów w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie doc oraz pdf (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie xls należy je dołączyć w wersji elektronicznej jako osobne pliki z aktywnymi/otwartymi formułami).
7. Wprowadzenia poprawek do w/w dokumentów jeśli Zamawiający nie uzyska akceptacji dokumentów przez WFOŚiGW.

VI. WYMAGANE ELEMENTY OFERTY
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. W wykazie należy wyszczególnić wykonanie usług – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
a) minimum 2 usług polegających na opracowaniu: Planu gospodarki niskoemisyjnej lub Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub Programu zwiększenia efektywności energetycznej
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub Planu/ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz,
b) minimum 2 usług polegających na wykonaniu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów wymienionych powyżej.
4) Do wykazu wykonanych usług, o którym mowa w ppkt 3) należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, poświadczenia (referencje) potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
2. Oferta powinna zawierać wyszczególnienie kosztów oraz terminy wykonania poszczególnych zakresów zamówienia, z podziałem określonym w formularzu ofertowym.
3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
VIII. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2015 r. do godz. 11.00.
2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie (pokój nr 10) Urzędu Gminy Krzemieniewo; za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta ma być zaadresowana do Zamawiającego (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według następującego wzoru: Oferta na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo” – nie otwierać przed dniem 17.08.2015 r. do godz. 11.00.
4. Wykonawca pozostaje związany złożona ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert.
5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Radosław Sobecki, biuro nr 22, tel. 65 5369 246, faks 65 529 75 15, e-mail; zwgm@krzemieniewo.pl

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula

Pliki do pobrania:
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_1.doc
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_1.doc
zalacznik_nr_3_-_wykaz_wykonanych_uslug_1.doc
zalacznik_nr_4_-_wzor_umowy_1.doc
zalacznik_nr_5_-_szczegolowe_zalecenia_dotyczace_struktury_pgn.pdf
zalacznik_nr_6_-_lista_sprawdzajaca.pdf
zalacznik_nr_7_-_wyciag_z_wytycznych_oznakowania_przedsieziec_dofinansowanych_ze_srodkow_wfoigw.pdf