Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 28.07.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie wsi Pawłowice, Hersztupowo, Krzemieniewo.

Przedmiotem dzierżawy jest:
1) Obręb Pawłowice - dz.nr 38 , oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIb- o pow.0,6900ha, nieruchomość zapisana jest w KW PO1Y/00041335/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 253,92 zł
Wadium 50 zł
Minimalne postąpienie 100 zł

2) Obręb Pawłowice- dz.nr 45 , oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIa- o łącznej pow.2.1600ha, nieruchomość zapisana jest w KW PO1Y/00041335/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 794,88 zł
Wadium 50 zł
Minimalne postąpienie 100 zł

3) Obręb Hersztupowo- dz.nr 144 , oznaczona w ewidencji gruntów jako R- o łącznej pow.1.3400ha, w tym RIVb o pow. 0.0600ha, RV o pow. 1.1600ha, RVI o pow. 0.1200ha; nieruchomość zapisana jest w KW PO1Y/00028810/3prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 403,94 zł
Wadium 50 zł
Minimalne postąpienie 100 zł

4) Obręb Hersztupowo- dz.nr 145 , oznaczona w ewidencji gruntów jako R- o łącznej pow.1.8300, w tym RIVb o pow. 1.7700ha, RV o pow. 0.0600ha; nieruchomość zapisana jest w KW PO1Y/00041338/7prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 561,81zł
Wadium 50 zł
Minimalne postąpienie 100 zł

5) Obręb Krzemieniewo - dz.nr 724 , oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIa - o pow.1.7600ha, nieruchomość zapisana jest w KW PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 647,68 zł
Wadium 50 zł
Minimalne postąpienie 100 zł

Działki o numerze ewidencyjnym 38 i 45 położone w Pawłowicach w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice uchwalonym uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 maja 2013r., Nr XXXVIII/150/2013 (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2013, poz. 3586) znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 11R – Tereny rolnicze.

Pozostałe działki nr 144 i 145 obręb Hersztupowo oraz działka nr 724 obręb Krzemieniewo nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Do dzierżawy doliczony zostanie należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości.
Wylicytowana cena dzierżawy podlegać będzie co roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W/w nieruchomości zostaną wydzierżawione na okres 4 lat od dnia 01 września 2015r.

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2015 r.
o godz. 9.00 dla nieruchomości rolnych położonych w obrębie Pawłowice
o godz. 10.00 dla nieruchomości rolnych położonych w obrębie Hersztupowo
o godz. 11.00 dla nieruchomość rolnej położonej w obrębie Krzemieniewo
w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 34. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 33 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy w dniu podpisania protokołu z przetargu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dzierżawca jest zobowiązany wpłacić opłatę za dzierżawę nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania z Gminy faktury VAT.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253
Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula