Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 08.05.2015 r.O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin.

Przedmiotem dzierżawy jest:

dz.nr 337 położona Nowym Belęcinie, przeznaczona pod staw, oznaczona w ewidencji gruntów jako użytek Ws- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o powierzchni 0,6600ha

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 800,00 zł
Wadium 100 zł
Minimalne postąpienie 100 zł
W/w nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat

Do dzierżawy doliczony zostanie należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości.
Wylicytowana cena dzierżawy podlegać będzie co roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 337 zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1Y/00026213/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Działka o numerze ewidencyjnym 337 w Nowym Belęcinie od strony północno- wschodniej w odległości średnio licząc ok. 10 m od granicy z dz. nr 338 i 339 w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Belęcin, Nowy Belęcin, Karchowo uchwalonym uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002r., Nr XXXI/150/02 (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 130, poz. 3586) znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU – budownictwo mieszkaniowe.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona od dnia 15 czerwca 2015r. pod staw.

Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 09 czerwca 2015 r. w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 33 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy w dniu podpisania protokołu z przetargu. Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dzierżawca jest zobowiązany wpłacić opłatę za dzierżawę nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania z Gminy faktury VAT.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula