Krzemieniewo, dn. 3.03.2015 r.


WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO


OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU STRAŻACKIEGO JELCZ/STARI. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
NIP 6972152640
REGON 411050681

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie Sprzedającego w pok. Nr 33 w dniu 17.03.2015 r.
o godz.10:00, przez komisję powołaną Zarządem Wójta Gminy Krzemieniewo.

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Samochód strażacki można oglądać przy Urzędzie Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (65) 5369231

IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) marka i typ – samochód pożarniczy marki JELCZ/STAR, model 005
2) rodzaj pojazdu – samochód specjalny - pożarniczy
3) nr identyfikacyjny – 08490
4) rok prod. -1983
5) Dopuszczalna ładowność – 2500 [kg]
6) Maksymalna masa całkowita – 9505 [kg]
7) Skrzynia biegów- manualna
8) kolor powłoki lakierowanej kabiny – czerwony
9) rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym
10) pojemność/moc silnika – 6840 [cm3], układ cylindrów: R-6, moc: 110 [kW]
11) Największy dopuszczalny nacisk osi: 67,00 [kN]
12) przebieg – 33 392 [km] (wg wskazań licznika w dniu oględzin do wyceny)
13) data pierwszej rejestracji – 18.10.1983 r.
14) cena wywoławcza – 5.100,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy sto złotych) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


V. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
2) numer telefonu
3) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON
4) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

VI. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 17.03.2015 r. do godz. 10:00 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego marki JELCZ/STAR – nie otwierać przed 17.03.2015 r. godz.10:00”
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 7:00-15:00 od wtorku do piątku.
3. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert

VII. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

VIII. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy Krzemieniewo.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty
i podpisaniu umowy sprzedaży.Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula