ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo,…

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę na „Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Krzemieniewo”

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. I oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. II postępowania o zamówienie publiczne na: „Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ REMONT ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ W HERSZTUPOWIE

Czytaj więcej